در این ویدئو نحوه ایجاد نظرسنجی در برنامه شاد و چگونگی استفاده ازآن برای برگزاری انتخابات مجازی انجمن اولیا و مربیان مدارس آموزش داده می شود.