همگام

 پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

28 شعبان 1442

دیدگاه
جوابیه
نظرسنجی
  • آیا با محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آشنایی کامل دارید ؟
      
  • میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و راهنمایی ارباب رجوع در ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان چه مقدار است ؟